Číslo hlasovania: 1579
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemkovMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o nájme pozemkov, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 6107 o výmere 3062 m2, ostatná plocha, p.č. 6109 o výmere 547 m2, zastavaná plocha, p.č. 6117 o výmere 3329 m2, ostatná plocha, p.č. 6119 o výmere 2487 m2, ostatná plocha, pre ICE MEDIA, s.r.o, IČO 36548600, so sídlom Ulica priateľstva – Bašta III 1374, 945 01 Komárno na dobu 25 rokov, za cenu 23,- Sk/m2/rok pre účely:

za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: