Číslo hlasovania: 1580
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k ukončeniu nájomného pomeru dohodou a k uzatvoreniu nájomnej zmluvyMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

  1. ukončenie zmluvy o nájme číslo 630/OSM/2003 zo dňa 15. decembra 2003, vrátane jej dodatku č.1 zo dňa 21. marca 2005 dohodou ku dňu 14.12.2005 so spoločnosťou T & O - Bašty spol. s r.o., IČO 36518468 so sídlom Okružná cesta bašta IV., 945 01 Komárno na nájom nebytového priestoru objektového súboru Pevnostného systému Komárno, časť Bastiónu IV. so s.č. 850 na p.č. 6416, so s.č. 850 na p.č. 6418, na pozemky p.č. 6417, 6419 a 6431, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno s celkovou výmerou prenajatej plochy 2978 m2, s odpočtom nájomného za vynaložené investície do doby ukončenia nájomného pomeru vo výške 153 677,- Sk,
  2. uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru objektového súboru Pevnostného systému Komárno, časť Bastiónu IV. so s.č. 850 na p.č. 6416, so s.č. 850 na p.č. 6418, na pozemky p.č. 6417, 6419, 6431, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno s celkovou prenajatou plochou o výmere 2978 m2 s Csillou Olláryovou, IČO 41609841, trvale bytom Okružná cesta 23, 945 01 Komárno od 15.12.2005 do 31.12.2026, s dohodu, za rovnakých podmienok ako s T & O – Bašty spol. s.r.o, podľa pôvodnej zmluvy o nájme číslo 630/OSM/2003 zo dňa 15. decembra 2003, vrátane jej dodatku č.1 zo dňa 21. marca 2005,

za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu dohody o ukončení nájomnej zmluvy v zmysle bodu A/1/ tohto uznesenia,

Termín: 15 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

  1. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme v zmysle bodu A/2/ tohto uznesenia.

Termín: 15 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: