Číslo hlasovania: 1581
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemkovMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o nájme pozemkov, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 7331/4 o výmere 444 m2, zastavaná plocha, p.č. 7331/5 o výmere 93 m2, zastavaná plocha, p.č. 7331/8 o výmere 35 m2, zastavaná plocha, a p.č. 7331/9 o výmere 8 m2, zastavaná plocha, a časti pozemku o výmere cca 3517 m2 z p.č. 7331/3 o výmere 7201 m2, zastavaná plocha, pre účely prístupovej komunikácie k budovám pre A. E., za 15% ceny BDÚ t.j. 155,- Sk/m2/rok na dobu neurčitú, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvu o nájme pozemkov v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Varga

   Nehlasovali: