Číslo hlasovania: 1583
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Správe Finančnej správe – časť majetkoprávna k návrhu na odkúpenie rodinného domu a pozemku a prenájom pozemkuMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) konštatuje, že

kupujúci Helena Selmecziová, rodená Fábryová, narodená 18.01.1952, trvale bytom Vadaš 406, 945 04 Komárno časť Nová Stráž zaplatila kúpnu cenu za drevený rodinný dom so s.č. 406 na p.č. 1733/34 dňa 11.11.1974 vo výške 4 667,- Kčs na účet bývalého MNV v Novej Stráži.

B) schvaľuje

odpredaj rodinného domu so s.č. 406 na p.č. 1733/34 za cenu 1,- Sk a pozemku pod rodinným domom o výmere cca 150 m2 z p.č. 1733/34, zastavaná plocha, vedených na LV č. 934 v k.ú. Nová Stráž za cenu 112,- Sk/m2 pre H. S., s tým , že kupujúci zabezpečí zameranie rodinného domu geometrickým plánom, za nasledovných podmienok:

- geometrický plán predloží kupujúci najneskôr do 60 dní od doručenia výzvy,

C) schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku vedeného na LV 934 v k.ú. Nová Stráž ako p.č. 1733/62 o výmere 200 m2, záhrada a na časť pozemku cca 250 m2 z p.č. 1733/34, zastavaná plocha, upresnené geometrickým plánom, s H. S. za cenu 4,- Sk/m2/rok, na dobu neurčitú, za nasledovných podmienok :

D) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/ tohto uznesenia,
  2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie zmluvy o nájme pozemku v zmysle bodu C/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: