Číslo hlasovania: 1584
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemkovMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o nájme časti pozemku o výmere 190 m2 z p.č. 1578 o výmere 3613 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno pre O. B. – NEOSPED, IČO: 11710217, s miestom podnikania Ulica františkánov 16, 945 01 Komárno za 5,- Sk/m2/rok na dobu neurčitú s tým, že pozemok vyčistí na vlastné náklady a môže ho oplotiť, aby nedošlo k znovu vytvoreniu divokej skládky, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvu o nájme pozemkov v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: