Číslo hlasovania: 1585
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na vyjadrenie Mesta Komárno k notárskemu osvedčeniuMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

vydanie súhlasu Mesta Komárno k notárskemu osvedčeniu vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva podľa § 63 bodu 2 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov k p.č. 6442/15 o výmere 17 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6508 v k.ú. Komárno pre Ľ. B., v zastúpení K. K., notárom, nakoľko žiadateľ predložil súhlas vlastníka pozemku, Slovenského pozemkového fondu Bratislava, Regionálneho odboru Komárno v zmysle svojho oprávnenia, ktoré mu vyplývajú z ustanovení zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne zabezpečiť spracovanie a zaslanie súhlasu mesta Komárno v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: