Číslo hlasovania: 1586
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemku s vecným bremenomMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

odpredaj pozemku vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 2691/1 o výmere 164 m2, zastavaná plocha, za cenu BDÚ, t.j. 1 131,- Sk/m2, pre DEMARKT spol. s r.o., IČO: 31428801, so sídlom Elektrárenská cesta 3, 945 01 Komárno, s vecným bremenom práva prechodu pre vlastníkov nehnuteľností na p.č. 2690/1,2690/2, 2690/3, 2687, 2685 a s vecným bremenom v prospech správcov inžinierskych sietí, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene.

Termín: 30 dní od obdržania geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 39
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 40


   Za:
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó      
           
           
           
        

   Proti:

   Zdržali sa:
  

   Nehlasovali: