Číslo hlasovania: 1587
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas majetkoprávna k návrhu na odpredaj resp. prenájom pozemkuMestské zastupitežstvo v Komárne

neschvažuje

odpredaj resp. prenájom časti pozemku o výmere cca 420 m2 z p.č. 4349/1 o výmere 1509 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno pre R. H..
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 42
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 43


   Za:
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó       Mgr. Lajos Szép
           
           
           
           
     

   Proti:

   Zdržali sa:
  

   Nehlasovali: