Číslo hlasovania: 1588
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemkuMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

odpredaj časti pozemkov vytvorených podľa geometrického plánu č. 35049251 – 240/2005 zo dňa 30.09.2005 z p.č. 5451/1 o výmere 19353 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno za cenu 150,- Sk/m2, nasledovne:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 38
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 40


   Za:
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: