Číslo hlasovania: 1589
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1210/A/2005 zo dňa 20. októbra 2005Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1210/A/2005 zo dňa 20. októbra 2005 nasledovne:

„A/ schvaľuje

odpredaj nebytového priestoru so s.č. 4063 na p.č. 2459 a pozemku p.č. 2459 o výmere 596 m2, zastavaná plocha vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre Spojenú cirkevnú školu MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským, MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpont, IČO: 42040655, so sídlom Ulica bisk. Királya 30, 945 01 Komárno, za cenu 2.300.000,- Sk, so splatnosťou v rovnakých ročných splátkach na 10 rokov vo výške 230.000,- Sk ročne, so záložným právom Mesta Komárno na dobu do zaplatenia kúpnej ceny a s predkupným právom Mesta Komárno za rovnakú cenu t.j. 2.300.000,- Sk na dobu 25 rokov, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy, zmluvy o predkupnom práve a záložnom práve v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 45
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 45


   Za:
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: