Číslo hlasovania: 1590
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru s pozemkomMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru so s.č. 661 s podlahovou plochou 639 m2 na p.č. 7307 a pozemku p.č. 7307 o výmere 2768 m2, zastavaná plocha, na Košickej ulici, v Komárne, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno pre Krajský školský úrad v Nitre, IČO 37961608, so sídlom Štefánikova 69, 949 01 Nitra, za nájomné 144 800,- Sk/rok, navýšené ročnou mierou inflácie, vyčíslenou Štatistickým úradom SR po skončení kalendárneho roka, na dobu 20 rokov, pre účely zabezpečenia prevádzky Špeciálnej základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvu o nájme pozemkov v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 44
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 45


   Za:
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: