Číslo hlasovania: 1591
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k návrhu na výber poskytovateľa služby „Zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy na rok 2006 – výkon vo verejnom záujme“ na území mesta KomárnoMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

 1. návrh na výber poskytovateľa služby „Zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy na rok 2006 – výkon vo verejnom záujme“ v zmysle zákona č.523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov formou rokovacieho konania bez zverejnenia v zmysle ust. § 66 odsek 1 písm. a) cit. zákona,
 2. súťažné podklady, technické požiadavky a podmienky (tvoria prílohu uznesenia),

B) menuje

 1. komisiu na vyhodnotenie ponúk v zložení:
 2. B. Sz. - predseda

  T. H. - člen

  A. P. - člen

  Š. B. - člen

  B. S. - člen

 3. odborne spôsobilú osobu:
 4. A. V.

C) ukladá Mestskému úradu

zabezpečiť písomné podklady pre činnosť komisie,

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

D) poveruje MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta

podpísať menovacie dekréty predsedovi a členom komisie.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: primátor mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 43
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 43


   Za:
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: