Číslo hlasovania: 1592
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru s pozemkomMestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

použitie finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte Mesta Komárno na rok 2005

v časti: Rozpis kapitálových výdavkov, p.č. 14. Odbor školstva a kultúry:

v celkovej výške 4 400 tis. Sk na odstránenie havarijného stavu a závad v objektoch:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupova v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 31. decembra 2005
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 42
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 42


   Za:
MUDr. Anton Marek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: