Číslo hlasovania: 1593
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k zmene rozpočtu základných škôl na rok 2005 – prenesená kompetencia v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta KomárnoMestské zastupitežstvo v Komárne

A) berie na vedomie

  1. rozpočtové opatrenie Krajského školského úradu v Nitre č. 46/2005 zo dňa 11. novembra 2005 - zníženie bežného transféru o 668 tis. Sk na prenesené kompetencie, na odchodné zamestnancov základných škôl v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno v roku 2005,
  2. rozpočtové opatrenie Krajského školského úradu v Nitre č. 39/2005 zo dňa 11. novembra 2005 - zvýšenie bežného transféru o 486 tis. Sk na prenesené kompetencie, na odchodné zamestnancov základných škôl v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno v roku 2005,

B) schvažuje

zníženie rozpočtu základných škôl v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2005 na strane príjmov a výdavkov o 182 tis. Sk v súlade s bodom A/ tohto uznesenia,

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. premietnu zmenu do rozpočtu Mesta Komárno na rok 2005,
  2. postupova v zmysle bodu B/ a C/1 tohto uznesenia.

Termín: 31. decembra 2005
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 43
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 44


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek

   Nehlasovali: