Číslo hlasovania: 1594
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k zmene rozpočtu základných škôl na rok 2005 – prenesená kompetencia v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta KomárnoMestské zastupitežstvo v Komárne

A) berie na vedomie

zníženie rozpočtu základných škôl v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2005 z dotácie od Ministerstva školstva SR (prenesená kompetencia) na strane príjmov a výdavkov - normatívne finančné prostriedky - o 805 tis. Sk v zmysle rozpočtového opatrenia Krajského školského úradu v Nitre. č. 45/2005 zo dňa 11. novembra 2005,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. premietnu zmenu do rozpočtu Mesta Komárno na rok 2005,
  2. postupova v zmysle bodu A/ a B/1 tohto uznesenia.

Termín: 31. decembra 2005
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 35
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 40


   Za:
MUDr. Anton Marek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Lajos Csonka

   Nehlasovali: