Číslo hlasovania: 1595
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k zmene rozpočtu základných škôl na rok 2005 – prenesená kompetencia v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta KomárnoMestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2005 z dotácie od Ministerstva školstva SR na rok 2005 (prenesená kompetencia) na strane príjmov a výdavkov na základe počtu žiakov na jednotlivých základných školách v školskom roku 2005/2006 nasledovne:

Cvičná základná škola Univerzity J. Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským Komárno, Ul. Eötvösa č. 39

- zvýšenie o 145 tis. Sk,

Základná škola Komárno, Ul. Komenského č. 3

- zvýšenie o 337 tis. Sk,

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho Komárno, so sídlom Ul. mieru 2

- zvýšenie o 188 tis. Sk,

Základná škola Komárno, Ul. pohraničná č. 9

- zníženie o 666 tis. Sk,

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Komárno, Ul. práce č. 24

- zvýšenie o 108 tis. Sk,

Základná škola Komárno, Ul. rozmarínová č. 1

- zvýšenie o 508 tis. Sk

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupova v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 31. decembra 2005
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 33
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 39


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. László Stubendek  Frigyes Gogola

   Nehlasovali: