Číslo hlasovania: 1596
Číslo bodu: 44.
Uznesenie k realizácii súboru stavieb – Komárňanská skupinová kanalizácia – súbor stavieb Komárno, mestská časť HadovceMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) poveruje

KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s., IČO 36537870 so sídlom E.B. Lukáča 25, 945 01 Komárno investorstvom II. etapy stavby Hadovce – verejná kanalizácia mestskej časti – stavby pred dokončením v súlade s rozhodnutím Okresného úradu v Komárne, odborom životného prostredia č. OŽP–2003/00436-Ve-1 zo dňa 25.02.2003 o povolení stavby a č. OŽP-2003/01200-Ve-1 zo dňa 31.10.2003 o povolení zmeny stavby pred dokončením,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

vypracovať a zaslať poverenie pre KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s., IČO 36537870 so sídlom E.B. Lukáča 25, 945 01 Komárno v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 40
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 41


   Za:
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: