Číslo hlasovania: 1597
Číslo bodu: 45.
Uznesenie k Správe o stave projektu ISPA „Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno“Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) berie na vedomie

Správu o stave projektu „Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: