Číslo hlasovania: 1598
Číslo bodu: 45.
Uznesenie k Správe komisie pre verejnú súťaž zo dňa 10.12.2005Mestské zastupiteľstvo v Komárno

A) berie na vedomie

Správu Komisie pre verejnú súťaž zo dňa 10.12.2005

B) schvaľuje

odpredaj novovytvorenej p.č. 2940/5 o výmere 24 m2, ostatná plocha, vytvorenej z p.č. 2940, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, podľa geometrického plánu č. 36531171-43/2005 zo dňa 8.6.2005 pre G. M., za kúpnu cenu 45 000,- Sk, za nasledovných podmienok:

C) schvaľuje

odmenu pre zúčastnených členov komisie pre VS podľa návrhu predsedu komisie v zmysle Organizačného poriadku komisie pre verejnú súťaž nasledovne:

L. Cs. – predseda komisie 242,- Sk

L. S. – licitátor 242,- Sk

L. M. H. 242,- Sk

K. P. 242,- Sk

B. S. 242,- Sk

D) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/ uznesenia,
  2. Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
    Zodpovedný: prednosta MsÚ

  3. vyplatiť odmenu pre zúčastnených členov komisie pre verejnú súťaž v zmysle bodu C/uznesenia.

Termín: 15 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 2
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: