Číslo hlasovania: 1599
Číslo bodu: 45.
Uznesenie k žiadosti spoločnosti Prager Paper & Print AG o odpredaj nehnuteľnostíMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

zámer na odpredaj pozemkov, vedených na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, ako p.č. 11786 o výmere 59154 m2, orná pôda, p.č. 11787 o výmere 24469 m2, orná pôda, p.č. 10719 o výmere 2961 m2, ostatná plocha, časti p.č. 11785 o výmere cca 1100 m2, ostatná plocha, upresnenej geometrickým plánom, s vecným bremenom práva vstupu na pozemok v prospech správcov inžinierskych sietí, pre účely výstavby výrobného komplexu spojeného s vytvorením nových pracovných miest, za cenu 5,- EUR/m2, pre Prager Paper & Print AG, so sídlom Schlögmühl 49, A-2640 Gloggnitz, resp. pre jej dcérsku spoločnosť, ktorá sa založí na území Slovenskej republiky, za nasledovných podmienok:

 1. geometrický plán zabezpečí kupujúci na vlastné náklady,
 2. zmenu druhu pozemku z ornej pôdy zabezpečí kupujúci na vlastné náklady,
 3. prístupovú cestu kupujúci vybuduje na vlastné náklady,
 4. kupujúci začne výstavbu do 30.6.2006, dokončí výstavbu a začne prevádzku do 31.12.2007 s minimálnym počtom 170 pracovných miest, uvedený počet pracovných miest udrží minimálne po dobu 5 rokov od začatia prevádzky,
 5. v prípade nesplnenia podmienok podľa bodu A/1 až A/4 uznesenia predávajúcemu vznikne právo:
  1. od zmluvy odstúpiť, alebo
  2. požadovať doplatok kúpnej ceny vo výške 5,- EUR/m2,
 6. poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,
 7. viazanosť uznesenia o schválení zámeru na odpredaj 60 dní od doručenia oznámenia o schválení uznesenia,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť zaslanie oznámenia o schválení uznesenia, po upresnení podmienok predaja a subjektu kupujúceho a predložiť návrh na schválenie na nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Termín : 15 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: