Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Odpredaji obchodného podielu COM-therm s.r.o.


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

informáciu o výstavbe paroplynovej elektrárne firmou TEKOM-„therm“ spol. s r.o. Komárno v meste Komárno prednesenú spoločne s firmou K&P IMPEC GmbH, Ing. Koglerom;

B) súhlasí

s výstavbou paroplynovej elektrárne v meste Komárno firmou TEKOM-„therm“ spol. s r.o. Komárno s tým, že majetkoprávne vysporiadanie lokality ako aj realizáciu stavby zabezpečí investor na vlastné náklady, tj. bez zaťaženia mesta Komárno.

C) schvaľuje

I. Memorandum medzi mestom Komárno, TEKOM-„therm“ spol. s r.o. a K & P IMPEC GmbH zo dňa 01.03.2001 o porozumení na projekte „Paroplynová elektráreň s potrebnými infraštruktúrami a s príslušným rozšírením diaľkovej tepelnej siete pre mesto Komárno“;

II. Záväznú ponuku na odpredaj obchodného podielu COM-„therm“ s.r.o., respektíve majetku tepelného hospodárstva firme TEKOM-„therm“ spol. s r.o. Komárno za cenu 160 mil. Sk za nasledovných podmienok:
1) splátku 50 % kúpnej ceny zaplatí firma TEKOM-„therm“ spol. s r.o. do 30.06.2001;
2) splátku 50 % kúpnej ceny zaplatí firma TEKOM-„therm“ spol. s r.o. po vzájomnej dohode s mestom Komárno do roku 2003;

s tým, že mesto Komárno sa zaväzuje100 %-ne podporovať firmu TEKOM-„therm spol. s r.o. Komárno:
a) pri realizácií projektu výstavby paroplynovej elektrárne;
b) pri dostavbe tepelnej rozvodnej siete, ktoré predstavujú strategicky významný projekt pre mesto a región;

Táto ponuka je pre mesto Komárno záväzná v prípade zaplatenia 1. splátky do 30.06.2001.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 27


   Za:
MUDr. Ludovít Horváth Ing. Štefan Zámbó Ing. Péter Bábi Ing. László Stubendek
 Mihály Mácza Ing. Vojtech Szabó MUDr. Peter Tóth  Miklós Fehér
 Mária Hutter Mgr. Imre Andruskó Ing. Peter Békési PaedDr. Štefan Bende
MUDr. Tibor Baštrnák PhDr. János Kovács Ing. Gábor Cséplő  Attila Farkas
MUDr. Zoltán Sebők  Peter Hamran JUDr. Éva Hortai MUDr. Tamás Hollósy

   Proti:
 Anton Andrássy

   Zdržali sa:
 Mária Vörösová  Mária Hajabácsová Mgr. Lajos Szép MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: