Číslo hlasovania: 1600
Číslo bodu: 45.
Uznesenie k návrhu na preklasifikovanie finančných prostriedkov v rozpočte Mesta Komárno na rok 2005 v rámci kapitálových výdavkovMestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

preklasifikovanie finančných prostriedkov v rozpočte mesta Komárno na rok 2005 v rámci kapitálových výdavkov z položky 718005 – Modernizácia zberného dvora odpadov na položku 717001 – Vyhotovenie kontajnerových stanov횝 vo výške 1.000.tis. Sk.

B) ukladá Mestskému úradu Komárno

  1. premietnu zmenu do rozpočtu Mesta Komárno na rok 2005
  2. postupova v zmysle bodu A/ a B/1 tohto uznesenia.

Termín: do 31. decembra 2005
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 1
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: