Číslo hlasovania: 1601
Číslo bodu: 45.
Uznesenie k návrhu na preklasifikovanie finančných prostriedkov v rozpočte mesta Komárno na rok 2005 z bežných výdavkov na kapitálové výdavky (nákup dopravného prostriedku)Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

preklasifikovanie finančných prostriedkov v rozpočte mesta Komárno na rok 2005 z bežných výdavkov na kapitálové výdavky (z kapitoly 10.2.0.1. položka 642001 – na kapitolu 10.1.2.3. položka 714001 – nákup dopravných prostriedkov) vo výške 300 tis. Sk na zakúpenie dopravného prostriedku (osobný automobil).

B) ukladá Mestskému úradu Komárno

  1. premietnuť zmenu do rozpočtu Mesta Komárno na rok 2005
  2. postupovať v zmysle bodu A/ a B/1 tohto uznesenia.

Termín: do 31.decembra 2005
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: