Číslo hlasovania: 1602
Číslo bodu: 45.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k Návrhu zmeny rozpočtu mesta na rok 2005


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

 1. zvýšenie rozpočtu mesta Komárno na základe oznámenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 2000/SK/16/P/PE/004.002 na projekt ISPA „Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno“ na strane kapitálových príjmov a výdavkov v sume 13.709 tis. Sk – grant SR a 27.413 tis. Sk – grant EÚ,
 2. zvýšenie rozpočtu na strane kapitálových príjmov a výdavkov v sume 500 tis. Sk na základe oznámenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF 024813/2005-442 pre sociálny odbor – domov dôchodcov na Rekonštrukciu strechy,
 3. zníženie rozpočtu bežných príjmov a výdavkov na prenesené kompetencie ŠFRB o 309.506,- Sk na základe oznámení Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, č. MVRR-2005-3640/I.Q, -2005-3640/II.Q, -2005-8871, -2005-11602,
 4. zníženia rozpočtu bežných príjmov a výdavkov na matričnú činnosť o 24.757,- Sk na základe oznámenia Ministerstva vnútra SR č. 207702-2005/00523
 5. zvýšenie rozpočtu bežných príjmov a výdavkov na úsek pozemných komunikácií o 25.017,- Sk na základe listu Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemnej komunikácie v Nitre, č. 2005/01017,
 6. zvýšenie rozpočtu bežných príjmov a výdavkov na Spoločný stavebný úrad o 35.386,- Sk na základe oznámenia Krajského stavebného úradu v Nitre a skutočne prijatých finančných prostriedkov podľa bankových výpisov zo dňa 24. februára 2005 a 7. októbra 2005,
 7. zvýšenie rozpočtu bežných príjmov a výdavkov na finančné zabezpečenie činnosti okrskových volebných komisií počas prípravy a konania volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2005 o 694.400,- Sk;

B) schvaľuje

 1. zvýšenie rozpočtu mesta Komárno na strane kapitálových príjmov o dotáciu z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja na IBV Nová Stráž vo výške 2.315 tis. Sk a na strane kapitálových výdavkov na realizáciu IBV Nová Stráž vo výške 2.315 tis. Sk, na základe uznesenia MZ č. 1046/2005 zo dňa 9. júna 2005,
 2. zvýšenie rozpočtu mesta Komárno na strane kapitálových príjmov o dotáciu z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na prestavbu bývalej ZŠ ul. Slobody na bytový dom vo výške 9.992 tis. Sk a na strane kapitálových výdavkov na prestavbu bývalej ZŠ na bytový dom vo výške 9.992 tis. Sk, na základe uznesenia MZ č. 1045/2005 zo dňa 9.júna 2005,
 3. zvýšenie rozpočtu mesta Komárno na strane finančných príjmov o úver zo ŠFRB na prestavbu ZŠ Ul. slobody na bytový dom vo výške 23.314 tis. Sk a na strane kapitálových výdavkov na prestavbu bývalej ZŠ na bytový dom vo výške 23.314 tis. Sk, na základe uznesenia MZ č. 1045/2005 zo dňa 9. júna 2005,
 4. zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov mesta Komárno vo výške 2.500 tis. Sk na zabezpečenie technickej infraštruktúry k prestavbe bývalej ZŠ Ul. slobody na bytový dom z rezervného fondu mesta,
 5. zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov mesta Komárno na realizáciu nových stavieb – projekt ISPA - o 11.470 tis. Sk z rezervného fondu mesta na základe uznesení MZ č. 1100/2005 zo dňa 25. augusta 2005 a č. 1229/2005 zo dňa 1. decembra 2005,
 6. zvýšenie rozpočtu mesta na strane bežných príjmov z podielových daní o20.090 tis. Sk,
 7. zvýšenie rozpočtu mesta na strane príjmov z finančných operácií o 2.500 tis. Sk z postúpenia pohľadávky mesta spoločnosti SLOVAKIA CABLE COMPANY, s.r.o., na základe uznesenia MZ č. 786/2005,
 8. zvýšenie rozpočtu mesta na strane bežných príjmov za miestne dane o 2.663 tis. Sk,
 9. zníženie čerpania rezervného fondu o 25.253 tis. Sk z dôvodu zvýšenia príjmov rozpočtu uvedených v bodoch B6 až B8 tohto uznesenia,
 10. preklasifikáciu čerpania rezervného fondu z kapitálových príjmov na príjmy z finančných operácií v zmysle platných predpisov.

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle bodov A/ a B/ tohto uznesenia.

Termín: 31. december 2005
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: