Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Plneniu uznesenia č. 440/2000


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) zrušuje

uzn. č. 161/A/2/1999

B) schvaľuje

Zmenu uznesenia č. 233/2000 nasledovne:

I. Zrušuje sa bod B/ uznesenia

II. Bod A/1 uznesenia znie:

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje

1. odpredaj časti podniku CIVITAS mpsm Komárno – samostatnej organizačnej zložky zaoberajúcej sa výkonom správy bytov pre spoločnosť Alternatíva, s.r.o. so sídlom Nám. Kossutha č. 12, Komárno za dohodnutú cenu 370.000,- Sk
a) uzatvorenie Zmluvy o predaji časti podniku,
b) uzatvorenie Zmluvy o prevádzkovaní mestských bytov a obytných domov, podľa predloženého návrhu dňom 01.04.2001

C) schvaľuje

zmenu uznesenia 400/B/2000 v znení uzn. č. 440/A/2000 nasledovne:

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

odvoláva

Istvána Feketeho na vlastnú žiadosť z funkcie riaditeľa CIVITAS mpsm k termínu 31.03.2001

D) ukladá riaditeľovi CIVITASu

zabezpečiť realizáciu bodu B/1a tohoto uznesenia

Termín: 31.03.2001

E) žiada primátora mesta Komárno

zabezpečiť realizáciu bodu B/1b tohoto uznesenia

Termín: 31.03.2001

F) súhlasí

s prenájmom kancelárskych priestorov medzi KOMVaK a.s. a Alternatíva s.r.o. Komárno.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 26


   Za:
Ing. Štefan Zámbó PaedDr. Štefan Bende  Attila Farkas MUDr. Tibor Baštrnák
Ing. László Győrfy  Miklós Fehér MUDr. Tamás Hollósy  Mihály Mácza
JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy  Mária Hajabácsová Ing. Peter Békési
 Mária Hutter  Peter Hamran Ing. Štefan Langschadl Mgr. Imre Andruskó
Ing. Vojtech Szabó Ing. László Stubendek PhDr. Éva Dohnanec Mgr. Lajos Szép
Ing. Gábor Cséplő MUDr. Zoltán Sebők

   Proti:

   Zdržali sa:
 Anton Andrássy  Mária Vörösová Mgr. Štefan Zábojník PhDr. János Kovács

   Nehlasovali: