Číslo hlasovania: 1751
Číslo bodu: 48.
Uznesenie k Návrhu na menovanie projektového manažéra projektu ISPA „Nakladanie s odpadovými vodami v mesta KomárnoMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

   ukončenie činnosti A. F, ako projektového manažéra projektu ISPA „Nakladanie s odpadovými vodami v mesta Komárno“, na základe jej výpovede dňom 28. februára 2006,

B) menuje

   A. N. za projektového manažéra projektu ISPA „Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno“ dňom 30. marca 2006.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: