Číslo hlasovania: 1752
Číslo bodu: 48.
Uznesenie k Návrhu na zmenu uznesenia MZ číslo 795/2005 zo dňa 1. februára 2005 k návrhu na predaj pozemkuMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 795/2005 zo dňa 1. februára 2005 v bode A/ nasledovne:

„schvaľuje

odpredaj nehnuteľností, pozemku p.č. 3867/3 o výmere 8 m2, zastavaná plocha, a novovytvoreného pozemku p.č. 3870/3 o výmere 3 000 m2, ostatná plocha, ktorá bola vytvorená podľa geometrického plánu č. 36531171 – 5/2005 zo dňa 3.2.2005 z p.č. 3870 o výmere 8275 m2, ostatná plocha, vedených na LV č. 6434 v k.ú. Komárno,

pre COMENIUS – Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho – Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o., IČO 37970887 so sídlom Ulica roľníckej školy 1519, 945 01 Komárno, za účelom využívania týchto plôch študentmi a zamestnancami univerzity a na rozšírenie ubytovacích kapacít študentského domova výstavbou ďalších budov, za cenu 100 000,- Sk s predkupným právom pre Mesto Komárno za cenu 100 000,- Sk, za nasledovných podmienok:

  1. kupujúci začne plánovanú výstavbu do 31.01.2007,
  2. v prípade nesplnenia podmienok podľa bodu A/1 uznesenia, predávajúci môže odstúpiť od zmluvy,
  3. v prípade, že kupujúci mieni previesť vlastníctvo kupovanej nehnuteľnosti na tretiu osobu a Mesto Komárno si neuplatní predkupné právo, je kupujúci povinný zaplatiť Mestu Komárno doplatok kúpnej ceny vo výške 3 758 628,- Sk, t.j. rozdiel medzi kúpnou cenou a cenou vo výške dvojnásobku BDÚ.
  4. poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci.“

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť vyhotovenie a zaslanie návrhu dodatku kúpnej zmluvy v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín : 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný : prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: