Číslo hlasovania: 1753
Číslo bodu: 48.
Uznesenie k Správe o výsledku výberového konania na obsadenie funkcie riaditeža Mestského podniku cestovného ruchu KomárnoMestské zastupitežstvo V Komárne

A) berie na vedomie

   Správu o výsledku výberového konania na obsadenie funkcie riaditeža Mestského podniku cestovného ruchu Komárno zo dňa 27.01.2006,

B) menuje ź. V.

   do funkcie riaditeža Mestského podniku cestovného ruchu Komárno dňom 01. apríla 2006.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: