Číslo hlasovania: 1754
Číslo bodu: 48.
Uznesenie k Návrhu na zmenu uznesenia MZ č. 1056/2005 zo dňa 14.07.2005 k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové k návrhu na prenájom mestského bytuMestské zastupitežstvo v Komárne

Schvažuje zmenu unesenia MZ č. 1056/2005 zo dňa zo dňa 14.07.2005 nasledovne:

„Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

prideli 1-izbový byt v DOS na Špitálskej ul. 14/27 v Komárne pre H. K., s tým, že sa s menovanou ukončí nájom 2-izbového bytu na Ul. budovatežskej 31/38 v Komárne písomnou dohodou podža § 710 ods. 1 Občianskeho zákonníka,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. zabezpeči spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
  2. zabezpeči spracovanie písomnej dohody o skončení nájmu bytu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
  3. Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
    Zodpovedný: prednosta MsÚ“
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: