Číslo hlasovania: 1755
Číslo bodu: 48.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – bytová časť k návrhu na schválenie aktualizovaného zoznamu žiadateľov o prenájom mestského bytuMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   aktualizovaný zoznam žiadateľov o prenájom mestského bytu na rok 2006. Zoznam tvorí prílohu uznesenia,

B) ukladá Mestskému úradu Komárno

   zverejniť aktualizovaný zoznam žiadateľov o prenájom mestského bytu na rok 2006 na úradných tabuliach Mesta Komárno.

Termín: do 15. apríla 2006
Zodpovedný : prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: