Číslo hlasovania: 1756
Číslo bodu: 48.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – bytová čas k návrhu na prenájom mestských bytov v bytovom dome na Ul. slobody v KomárneMestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   prideli nájomné byty v bytovom dome na Ul. slobody v Komárne pre žiadatežov o prenájom mestského bytu nasledovne :

1. Ul. slobody 3/12

1-izb.

K. Z.
2. Ul. slobody 7/15

2-izb.

B. Z. a A. V.
3. Ul. slobody 1/7

2-izb.

B. E. a manž. B. R.
4. Ul. slobody 7/11

2-izb.

V. M. a I. K.
5. Ul. slobody 9/10

2-izb.

B. R.
6. Ul. slobody 11/19

2-izb.

Sz. T. a manž. Sz. G.
7. Ul. slobody 3/13

2-izb.

K. H. a manž. K. M.
8. Ul. slobody 9/14

1-izb.

D. Z.
9. Ul. slobody 3/15

2-izb.

A. B.
10. Ul. slobody 5/6

1-izb.

V. K.
11. Ul. slobody 5/9

1-izb.

S. O.
12. Ul. slobody 9/12

1-izb.

V. A.
13. Ul. slobody 9/9

1-izb.

J. E.
14. Ul. slobody 3/17

3-izb.

S. R. a manž. S. M.
15. Ul. slobody 9/5

1-izb.

D. H.
16. Ul. slobody 3/16

1-izb.

Sz. G. a Ž. B.
17. Ul. slobody 9/18

1-izb.

H. V.
18. Ul. slobody 1/1

2-izb.

D. Z. a manž. D. D.
19. Ul. slobody 9/3

1-izb.

L. L.
20. Ul. slobody 5/2

1-izb.

K. G.
21. Ul. slobody 1/3

1-izb.

V. M.
22. Ul. slobody 7/13

2-izb.

Sz. M. a manž. Sz. J.
23. Ul. slobody 1/6

2-izb.

G. R. a manž. G. P.
24. Ul. slobody 11/22

1-izb.

Š. M.
25. Ul. slobody 11/20

1-izb.

P. M. a L. B.
26. Ul. slobody 3/11

2-izb.

B. M.
27. Ul. slobody 1/5

1-izb.

B. L.
28. Ul. slobody 9/13

1-izb.

B. J.
29. Ul. slobody 9/4

1-izb.

Sz. Š.
30. Ul. slobody 9/6

2-izb.

Cz. A.
31. Ul. slobody 11/21

2-izb.

N. V. a manž. N. S.
32. Ul. slobody 1/8

1-izb.

M. R.
33. Ul. slobody 7/16

1-izb.

Sz. E.
34. Ul. slobody 5/1

1-izb.

R. M. a K. V.
35. Ul. slobody 9/16

2-izb.

L. L. a manž. L. I.
36. Ul. slobody 1/2

2-izb.

H. L. a manž. H. K.
37. Ul. slobody 7/14

2-izb.

M. M. a manž. M. M.
38. Ul. slobody 5/4

1-izb.

B. P.
39. Ul. slobody 3/14

2-izb.

M. T.
40. Ul. slobody 1/9

1-izb.

B. M. a J. Sz.
41. Ul. slobody 5/8

1-izb.

S. J.
42. Ul. slobody 3/10

2-izb.

F. L. a manž. F. I.
43. Ul. slobody 7/17

3-izb.

Cz. M. a manž. Cz. G.
44. Ul. slobody 9/7

2-izb.

I. P. a manž. I. Z.
45. Ul. slobody 5/7

2-izb.

R. L. a manž. R. A.
46. Ul. slobody 7/12

1-izb.

K. P.
47. Ul. slobody 9/15

2-izb.

B. T.a manž. B. A.
48. Ul. slobody 9/8

2-izb.

A. A. a J. S.
49. Ul. slobody 7/10

2-izb.

K. M. a manž. K. Á.
50. Ul. slobody 9/1

2-izb.

D. Š. a manž. D. J.
51. Ul. slobody 5/5

1-izb.

S. A.
52. Ul. slobody 9/17

2-izb.

K. Ž. a manž. K. I.
53. Ul. slobody 1/4

1-izb.

Š. A.

   s tým, že sa zmluva o nájme bytu uzatvorí na dobu určitú tri roky s výnimkou občana so zdravotným postihnutím, s ktorým sa zmluva o nájme bytu uzatvorí na dobu určitú desa rokov.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpeči spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: