Číslo hlasovania: 1757
Číslo bodu: 48.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – bytová časť k návrhu na prenájom mestských bytov v bytovom dome na Ul. slobody v Komárne vo verejnom záujmeMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   prideliť dva 2-izbové byty v bytovom dome na Ul. slobody 9/2 a Ul. slobody 9/11 v Komárne vo verejnom záujme pre FORLIFE, n.o., Všeobecná nemocnica Komárno, so sídlom Mederčská ul. 39, 945 75 Komárno podľa § 4 ods. 2 VZN Mesta Komárno č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov v zmysle Smerníc Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č.2/2004, ktorou sa určujú pravidlá pre poskytovanie dotácií na obstarávanie nájomných bytov, s tým že

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: