Číslo hlasovania: 1758
Číslo bodu: 48.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – bytová čas k návrhu na prenájom mestských bytov v bytovom dome na Ul. slobody v Komárne vo verejnom záujmeMestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   prideli 1-izbový byt v bytovom dome na Ul. slobody 5/3 v Komárne vo verejnom záujme pre Policajný zbor v Komárne podža § 4 ods. 2 VZN Mesta Komárno č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov v zmysle Smerníc Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č.2/2004, ktorou sa určujú pravidlá pre poskytovanie dotácií na obstarávanie nájomných bytov, s tým že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená s určeným zamestnancom Petrom Slančíkom, nar. 05.07.1963, trvale bytom Ul. budovatežská 3/9, 945 01 Komárno, na dobu určitú, t.j. na dobu trvania pracovného pomeru,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpeči spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: