Číslo hlasovania: 1759
Číslo bodu: 48.
Uznesenie k Návrhu na vyhlásenie verejnej súťaže na predaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta KomárnoMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

Vyhlásenie verejnej súťaže podľa VZN Mesta Komárno číslo 5/1999 a pravidlách verejnej súťaže pri prevodoch vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Komárno v znení neskorších predpisov:

 1. predaj nehnuteľnosti – budova (bývalá budova TEKOM) na Štúrovej ulici č.3 v Komárne, so súpisným číslom 2905 s pozemkom p.č. 1953 o výmere 1033 m2, zastavaná plocha, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého posudku K. V. č. 43/2004, zo dňa 19.03.2004, spolu vo výške 5 439 700,- Sk, ktorá je zároveň najnižším podaním,
 2. predaj nehnuteľnosti – bývalá materská škola so súpisným číslom 37 na Podzáhradnej ulici v Novej Stráži s pozemkami p.č. 84/2 o výmere 1041 m2, zastavaná plocha, a p.č 84/1 o výmere 1390 m2, zastavaná plocha, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého posudku T. Sz. č. 155/2004, zo dňa 19.04.2004, spolu vo výške 826 930 Sk, ktorá je zároveň najnižším podaním,
 3. predaj nehnuteľnosti – nebytová budova (bývalý kultúrny dom Čerhát) so súpisným číslom 2 s vonkajšími úpravami na p.č. 2025/45 a garáže so súpisným číslom 56 s vonkajšími úpravami na p.č. 2025/51 bez pozemkov, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého posudku Ľ. Š. č. 78/2005, zo dňa 28.11.2005, spolu vo výške 710 000,- Sk, ktorá je zároveň najnižším podaním. Pozemky nie sú predmetom verejnej súťaže,
 4. predaj nehnuteľnosti – dom (bývalá MŠ) so súpisným číslom 1018, Štúrova ulica, s pozemkom p.č. 1945, zastavaná plocha o výmere 832 m2 s celkovou vyvolávacou cenou podľa znaleckého posudku T. Sz. č. 53/2006, zo dňa 16.03.2006, spolu vo výške 4 200 000,- Sk, ktorá je zároveň najnižším podaním, s vecným bremenom, s právom prechodu peši a autom pre vlastníka nehnuteľností p.č. 1942, p.č. 1943 a p.č. 1944 s podmienkou, že do 14 dní od doručenia oznámenia o prijatí uznesenia, predloží geometrický plán s vyznačením práva prechodu.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

 1. zaslať oznámenie v zmysle bodu A/4 uznsenia
 2. Termín: 14 dní od prijatia uznesenia
  Zodpovedný: prednosta úradu

 3. zabezpečiť podklady pre vyhlásenie verejnej súťaže v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
 4. Termín: do 15. mája 2006
  Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: