Číslo hlasovania: 1760
Číslo bodu: 48.
Uznesenie k Návrhu na bezodplatný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany SRMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   bezodplatný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR, vedeného na LV 444 v k.ú Komárno v celosti do vlastníctva Mesta Komárno nasledovne:

Stavby:

Pozemky:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť zaslanie výpisu z uznesenia mestského zastupiteľstva na Ministerstvo obrany SR.

Termín: 15 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

C) schvaľuje

   uzatvorenie zmluvy o výpožičke na nehnuteľnosti uvedené v bode A/ uznesenia, resp. ich časti pre Správu katastra Komárno na dobu 15 rokov s tým, že vypožičiavateľ vykoná rekonštrukciu budovy a po skončení doby výpožičky nie je oprávnený žiadať náhradu za vykonané investície, s viazanosťou návrhu na uzatvorenie výpožičky tri mesiace po obdržaní návrhu zmluvy o výpožičke.

D) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zaslať návrh na uzatvorenie zmluvy o výpožičke do 15 dní od zápisu vlastníctva Mesta Komárno do katastra nehnuteľností.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Anton Marek Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:
 Attila Petheő

   Nehlasovali: