Číslo hlasovania: 1761
Číslo bodu: 49.
Uznesenie k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v KomárneMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

   Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 3.5.2006,

B) mení

 1. uznesenie Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1332/2006 zo dňa 26. januára 2006 nasledovne:
 2. „A/ schvaľuje

     odpredaj časti pozemku o výmere cca 156 m2 z p.č. 5777/1 o výmere 2360 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, s vecným bremenom, nakoľko pod pozemkom sa nachádzajú inžinierske siete pre Ľ. V., a S. V., za cenu BDÚ t.j. 842,- Sk/m2, upresnenej geometrickým plánom za nasledovných podmienok:

  • geometrický plán predložia kupujúci najneskôr do 60 dní od doručenia výzvy,
  • viazanosť následne vypracovaného návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene, lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene,
  • poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platia kupujúci,

  B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
  2. Termín: do 15 dní od schválenia uznesenia
   Zodpovedný: prednosta MsÚ

  3. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy.

  Termín: 30 dní od obdržania geometrického plánu
  Zodpovedný: prednosta MsÚ“

 3. uznesenie Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1278/2005 zo dňa 1. decembra 2005 nasledovne:
 4. „A/ schvaľuje

  1. odpredaj časti pozemkov z pred ZMVM parc.č. 2234 v k.ú. Komárno, podľa geometrického plánu č. 22708758 – 47/2006 označené ako:
   • diel č. 4 o výmere 33 m2, k parc. č. 3464/3,záhrada,
   • diel č.6 o výmere 4 m2 , k parc. č. 3464/4, zastavaná plocha,

      s vecným bremenom v prospech správcov inžinierskych sietí, za cenu 150,- Sk/m2 pre M. K.,

  2. odpredaj časti pozemku z pred ZMVM parc. č. 2234 v k.ú. Komárno, podľa geometrického plánu č. 22708758 – 47/2006 označenej ako:

     diel č. 1 o výmere 40 m2 , k parc. č . 3463/1, zastavaná plocha,

     s vecným bremenom v prospech správcov inžinierskych sietí za cenu 150,- Sk/m2 pre pre M. K. a manželku M. Kr.,

  za nasledovných podmienok:

  • viazanosť návrhu dodatku kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene je 30 dní odo dňa doručenia návrhu dodatku kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene.

  B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

     zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu dodatku a zaslanie dodatku kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,

  Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
  Zodpovedný: prednosta MsÚ“

 5. uznesenie Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1456/2006 zo dňa 29. marca 2006 nasledovne:
 6. „A / schvaľuje

     uzatvorenie dodatku zmluvy číslo 3924/220/OSM/2005 zo dňa 03. februára 2005, uzatvorenej medzi Mestom Komárno ako predávajúcim a COMENIUS – Pedagogický inštitút UnIverzity J. Selyeho – Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o., IČO 37970887 so sídlom Ulica roľníckej školy 1519, 945 01 Komárno, ako kupujúci predmetom ktorej bol odpredaj nehnuteľností, pozemku p.č. 3867/3 o výmere 8 m2, zastavaná plocha, a novovytvoreného pozemku p.č. 3870/3 o výmere 3 000 m2, ostatná plocha, ktorá bola vytvorená podľa geometrického plánu č. 36531171 – 5/2005 zo dňa 3.2.2005 z p.č. 3870 o výmere 8275 m2, ostatná plocha, vedených na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, ktorá parcela bola následne rozdelená geometrickým plánom a v súčasnosti je vedená na LV 10605 ako p.č. 3870/3 o výmere 2100 m2, ostatná plocha a p.č. 3870/6 o výmere 900 m2, ostatná plocha, za nasledovných podmienok:

  1. kupujúci začne plánovanú výstavbu do 31.01.2007,
  2. v prípade nesplnenia podmienok podľa bodu A/1 uznesenia, predávajúci môže odstúpiť od zmluvy,
  3. v prípade, že kupujúci mieni previesť vlastníctvo kupovanej nehnuteľnosti na tretiu osobu a Mesto Komárno si neuplatní predkupné právo, je kupujúci povinný zaplatiť Mestu Komárno doplatok kúpnej ceny vo výške 3 758 628,- Sk, t.j. rozdiel medzi kúpnou cenou a cenou vo výške dvojnásobku BDÚ.
  4. poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci.“

  B/ ukladá Mestskému úradu v Komárne

     zabezpečiť vyhotovenie a zaslanie návrhu dodatku kúpnej zmluvy v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

  Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
  Zodpovedný: prednosta MsÚ“

C) zrušuje

uznesenie č. 958/2005 – uznesenie neaktuálne, projekt neuspel uznesenie č. 1192/2005 – pre nezáujem zo strany žiadateľa uznesenie č. 1200/2005 – pre nezáujem zo strany žiadateľa uznesenie č. 1201/2005 – pre nezáujem zo strany žiadateľa uznesenie č. 1207/2005 – žiadateľka nepodpísala v termíne kúpnu zmluvu uznesenie č. 1303/2005 – žiadateľ nesplnil bod A/7 uznesenia uznesenie č. 1452/2006 – žiadateľ nesplnil bod A/7 uznesenia uznesenie č. 1460/A12/2006 – žiadateľ odmietol pridelený byt.


Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: