Číslo hlasovania: 1762
Číslo bodu: 49.
Uznesenie k Petícii obyvateľov mestskej časti Nová Stráž – Pavol zo dňa 16.1.2006Mestské zastupiteľstvo v Komárne

konštatuje, že

   v predmete petície obyvateľov mestskej časti Nová Stráž – Pavol zo dňa 16.1.2006 nedošlo k porušeniu všeobecne platných právnych predpisov a zákonom chránených záujmov občanov, preto nie je potrebná zmena uznesenia č. 1115/2005 zo dňa 8. 9. 2005.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: