Číslo hlasovania: 1763
Číslo bodu: 49.
Uznesenie k Petícii obyvateľov mestskej časti Nová stráž zo dňa 23. 1. 2006Mestské zastupiteľstvo v Komárne

ukladá Mestskému úradu v Komárne

   prešetriť možnosť využitia bývalej budovy Základnej školy v Novej Stráži.

Termín: 30. mája 2006
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: