Číslo hlasovania: 1765
Číslo bodu: 49.
Uznesenie k Správe komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – bytová časť k návrhu na prenájom mestského bytuMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   prideliť 2-izbový byt na Zváračskej ul. 15/16 v Komárne pre R. J. a sestru D. J., s tým, že sa s menovanými ukončí nájom 1-izbového bytu na Ul. roľníckej školy 49/4 v Komárne písomnou dohodou podľa § 710 ods. 1 Občianskeho zákonníka a nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle § 6 ods. 3 VZN č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov, na dobu určitú 1 rok,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
  2. zabezpečiť spracovanie písomnej dohody o skončení nájmu bytu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 1765
Číslo bodu: 49.
Uznesenie k Správe komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – bytová časť k návrhu na prenájom mestského bytuMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   prideliť 2-izbový byt na Zváračskej ul. 15/16 v Komárne pre R. J. a sestru D. J., s tým, že sa s menovanými ukončí nájom 1-izbového bytu na Ul. roľníckej školy 49/4 v Komárne písomnou dohodou podľa § 710 ods. 1 Občianskeho zákonníka a nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle § 6 ods. 3 VZN č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov, na dobu určitú 1 rok,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
  2. zabezpečiť spracovanie písomnej dohody o skončení nájmu bytu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: