Číslo hlasovania: 1769
Číslo bodu: 49.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – sociálna časťMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely pre:

   Občianske združenie DiaKom Komárno, Vodná 28/10, 945 01 Komárno, na autobusovú prepravu účastníkov liečebno-ozdravovacieho pobytu do kúpeľov Nimnica na základe konkrétnej faktúry vo výške 15.000,- Sk,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:

   Občianske združenie DiaKom Komárno, Vodná 28/10, 945 01 Komárno, na autobusovú prepravu účastníkov liečebno-ozdravovacieho pobytu do kúpeľov Nimnica na základe konkrétnej faktúry vo výške 15.000,- Sk,

Termín: 12. mája 2006
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: