Číslo hlasovania: 1770
Číslo bodu: 49.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – sociálna časMestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely pre:

   Zväz postihnutých civilizačnými chorobami, Námestie Kossutha 3, 945 01 Komárno, na autobusovú prepravu účastníkov rekondično-zdravotného a rehabilitačného pobytu do Nového Smokovca na základe konkrétnej faktúry vo výške 32.000,- Sk.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   poukáza schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:

   Zväz postihnutých civilizačnými chorobami, Námestie Kossutha 3, 945 01 Komárno, na autobusovú prepravu účastníkov rekondično-zdravotného a rehabilitačného pobytu do Nového Smokovca na základe konkrétnej faktúry vo výške 32.000,- Sk.

Termín: 3. júla 2006
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: