Číslo hlasovania: 1771
Číslo bodu: 49.
Uznesenie k návrhu na odpredaj elektrickej prípojky nízkeho napätia, patriacej k bytovému domu na Ul. slobody v Komárne, pre Západoslovenskú energetiku a.s. BratislavaMestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   odpredaj elektrickej prípojky nízkeho napätia, ktorá je súčasou stavby, bytového domu s 56 bytovými jednotkami na Ul. slobody v Komárne, so súpisným číslom 1748 na p.č. 5167, so súpisným číslom 4136 na p.č. 5168 a so súpisným číslom 4137 na p.č. 5172 v k.ú. Komárno, na p.č. 5170, 5173/3, 5173/4, 5173/6, 5173/7, 5173/8 a 5173/9, pre Západoslovenskú energetiku a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 35 823 551, za cenu vo výške 286 975,60 Sk s DPH, t.j. 40% ceny za zriadenie elektrickej prípojky, ktorá predstavuje sumu 717 438,91 Sk s DPH,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpeči spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy podža bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: