Číslo hlasovania: 1772
Číslo bodu: 49.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže k návrhu na úpravu zriaďovacích listín škôl a školských zariadení v zriaďovatežskej pôsobnosti Mesta KomárnoMestské zastupitežstvo v Komárne

schvažuje

   dodatky zriaďovacích listín škôl a školských zariadení v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno:

(Dodatky zriaďovacích listín tvoria prílohu uznesenia)
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: