Číslo hlasovania: 1773
Číslo bodu: 49.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže k žiadosti Jókaiho všeobecnovzdelávacieho a muzejného združenia, KomárnoMestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

   zrealizovanie rekonštrukcie podstavca sochy generála Klapku: ohradu vyhotovenú umeleckým kováčom na mramorovom podklade.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: