Číslo hlasovania: 1774
Číslo bodu: 49.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže k žiadosti o FP Občianskeho združenia Istvána Széchenyiho, KomárnoMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   finančnú dotáciu z účelového fondu rozpočtu mesta Komárno pre financovanie kultúrno-spoločenských aktivít podľa VZN č. 22/2003 pre:

   Občianske združenie Istvána Széchenyiho, Komárno

   vo výške: 20.000,-Sk na vedecko-popularizačnú konferenciu: Magyarország Szent Koronája,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   poukázať schválenú finančnú dotáciu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 15. mája 2006
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Miklós Fehér MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: