Číslo hlasovania: 1775
Číslo bodu: 49.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže k žiadosti o FP spoločnosti LINXMEDIA, Jozef Múcska, Ul. bisk. Királya 14, KomárnoMestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

   finančnú dotáciu z účelového fondu rozpočtu mesta Komárno pre financovanie kultúrno-spoločenských aktivít podľa VZN č. 22/2003 pre:

   LINXMEDIA, J. M., Ul. bisk. Királya 14, Komárno

   na organizovanie hudobného festivalu Fortress na Elektrárenskej ceste.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: