Číslo hlasovania: 1776
Číslo bodu: 49.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže k žiadostiam o finančné prostriedky pre celoročné aktivity športových klubov z účelového fondu rozpočtu mesta KomárnoMestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

   finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na športové podujatia podľa VZN č. 23/2003 o poskytovaní finančnej dotácie pre financovanie športových aktivít vykonávaných komárňanskými športovcami z účelového fondu rozpočtu Mesta Komárno na športovú činnosť pre:

  1. Cassone karate klub, Odborárov 60/33, Komárno,
  2. Dievčenský volejbalový klub, Hadovce 84, Komárno.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: