Číslo hlasovania: 1778
Číslo bodu: 49.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže k žiadosti o FP pre aktivity športových klubov z účelového fondu rozpočtu mesta KomárnoMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   finančnú dotáciu z účelového fondu rozpočtu mesta Komárno pre financovanie športových aktivít podľa VZN č. 23/2003 pre:

   Slovenský rybársky zväz, mestská organizácia Komárno

   vo výške: 100.000,-Sk na účasť I. ligového družstva SRZ MsO Komárno na MS v Portugalsku,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   poukázať schválenú finančnú dotáciu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 15. mája 2006
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: