Číslo hlasovania: 1781
Číslo bodu: 49.
Uznesenie k Správe Komisie životného prostredia a verejného poriadku k návrhu na nákup služobného úžitkového vozidla pre účely Komunálneho odboru MsÚMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   nákup úžitkového vozidla v zmysle schváleného rozpočtu mesta Komárno na rok 2006 pre účely Komunálneho odboru z kapitálových výdavkov, položka 714001 – Nákup úžitkového vozidla pre 1+4 osôb-KO presunom tejto položky v rozpise priorít kapitálových výdavkov rozpočtu mesta Komárno na rok 2006 z pozície 64. na pozíciu 45. formou leasingu s 20%-nou akontáciou vo výške max. 200.000,- Sk,

B) ukladá Mestskému úradu Komárno

   postupovať v zmysle bodu A/ tohoto uznesenia.

Termín: do 15 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: