Číslo hlasovania: 1783
Číslo bodu: 49.
Uznesenie k Správe Komisie pre verejnú súťažMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

   Správu Komisie pre verejnú súťaž zo dňa 22.4.2006

B) schvaľuje

 1. predaj 2-izbového bytu na III. poschodí obytného domu so súpisným číslom 1409 na Ul. budovateľskej č. 31/38 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 5792/274768 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku parc. č. 5788/1 o výmere 1240 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 8552, v k.ú. Komárno, pre J. P., za kúpnu cenu 522.000,-Sk,
 2. predaj 2-izbového bytu na II. poschodí obytného domu so súpisným číslom 1405 na Dvorskej ul. č. 11/6 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 5937/272458 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku parc.č. 5769 o výmere 1118 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 8602, v k.ú. Komárno, pre V. B., za kúpnu cenu 487.000,- Sk,
 3. predaj 2-izbového bytu na I. poschodí obytného domu so súpisným číslom 1353 na Ul. E. B. Lukáča č. 20/4 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 5792/122205 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku parc.č. 5877 o výmere 557 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 8730, v k.ú. Komárno, pre A. P., za kúpnu cenu 645.000,- Sk,
 4. predaj 3-izbového bytu na prízemí obytného domu so súpisným číslom 163 na Hradnej ul. č. 11/17 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 6770/169634 na spoločných častiach a zariadeniach domu, parc. č. 1810, vedeného na LV č. 9114, v k.ú. Komárno, pre L. K., za kúpnu cenu 711.000,-Sk,
 5. predaj 2-izbového bytu na I. poschodí obytného domu so súpisným číslom 1378 na Ul. priateľstva č. 15/24 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 5725/293313 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku p.č. 6057 o výmere 1266 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 8666, v k.ú. Komárno, pre I. Š., a T. H., za kúpnu cenu 666.000,- Sk,
 6. predaj 1-izbového bytu na II. poschodí obytného domu so súpisným číslom 2817 na Eötvösovej ul. č. 59/20 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 2678/127792 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku p.č. 2946 o výmere 485 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 7637, v k.ú. Komárno, pre M. S., za kúpnu cenu 460.000,- Sk,
 7. predaj 2-izbového bytu na II. poschodí obytného domu so súpisným číslom 1401 na Zváračskej ul. č. 16/36 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 5938/261272 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku parc. č. 5765 o výmere 1094 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 8299, v k.ú. Komárno, pre Á. N., za kúpnu cenu 508.000,- Sk,
 8. predaj 2-izbového bytu na III. poschodí obytného domu so súpisným číslom 1412 na Ul. budovateľskej č. 6/13 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 5777/92304 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku parc.č. 5161 o výmere 381 m2 , zastavaná plocha, vedeného na LV č. 8705, v k.ú. Komárno, pre M. Š., za kúpnu cenu 538.000,- Sk,
 9. predaj 2-izbového bytu na I. poschodí obytného domu so súpisným číslom 777 na Gazdovskej ul. č. 18/28 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 4670/190100 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku parc.č. 2635 o výmere 688 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 7548, v k.ú. Komárno, pre E. N., za kúpnu cenu 780.000,- Sk,
 10. predaj 3-izbového bytu na prízemí obytného domu so súpisným číslom 2378 na Pávej ul. č. 25/18 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 6740/474424 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku parc.č. 2902 o výmere 839 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 7320, v k.ú. Komárno, pre A. N., a manžela J. N., za kúpnu cenu 710.000,- Sk,
 11. predaj 2-izbového bytu na I. poschodí obytného domu so súpisným číslom 1383 na Ul. mieru č. 6/9 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 5720/102960 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku p.č. 5813 o výmere 415 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 8727, v k.ú. Komárno, pre H. K., za kúpnu cenu 515.000,- Sk.

   za nasledovných podmienok:

C) schvaľuje

   odmenu pre zúčastnených členov komisie pre VS podľa návrhu predsedu komisie v zmysle Organizačného poriadku komisie pre verejnú súťaž nasledovne:

za verejnú súťaž, konanú dňa 22.4.2006 L. Cs. - predseda komisie 2.500,- Sk L. S. - licitátor 2.500,- Sk K. P. 2.500,- Sk B. S. 2.500,- Sk

D) ukladá Mestskému úradu v Komárne

 1. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnych zmlúv v zmysle bodu B/ uznesenia,
 2. Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
  Zodpovedný: prednosta MÚ

 3. vyplatiť odmenu pre zúčastnených členov komisie pre verejnú súťaž v zmysle bodu C/ uznesenia.
 4. Termín: 15 dní od schválenia uznesenia
  Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: